ШК. 2023/2024.

Информатор о раду, 2024.

ИЗ са седнице НВ одржане 21.05.24.

ИЗ са седнице НВ одржане 21.06.24.

ИЗ са седнице НВ одржане 7.6.24.

Правилник ФУК

Правилник службена путовања

Правилник о накнади трошкова

Распоред одржавања припремне наставе за поправни и разредни испит

Распоред одржавања припремне наставе за завршни испит

Правилник о систематизацији

Одлука о избору уџбеника други и шести разред – за школску 2024-2025.годину

План посете 4 и 8 разред у другом полугодишту шк. 2023/2024.

Конститутивна седница савета родитеља

2. Седница савета родитеља 2023.

3. Седница савета родитеља 2023.

4. Седница савета родитеља 2024.

5. Седница савета родитеља 2024.

Извод из Записника са седнице НВ одржане дана 19.03.2024.

Распоред предметних наставника  1.3.2024.

Распоред по одељењима 1.3.2024

Финансијски план за шк. 2024-2025.

Старији разреди ДЕЖУРНИ 1.3.2024.

План јавних набавки

Правилник јавних набавки

Извод из Записника са седнице НВ одржане дана 20.12.2023.

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи образовања и васпитањаПравилник о мерама, начину и поступку заштите и безбености ученика за време боравка у школи и свих активности које ораганизује школа

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Записник са конст. седнице ШО 2023.

2. Записник са седнице ШО 2023.

3. Записник са седнице ШО 2023.

4. Записник са седнице ШО 2023.

Распоред писаних провера 2.пол. старији

Распоред писаних провера 2.пол. млађи

Извод из записника ванредне седнице НВ од 7.12.

Правилник о васпитно-дисциплинској

Записник са 42. седнице ШО

Записник са 41. седнице ШО

Записник са 40. седнице ШО

Записник са 39. седнице ШО

Записник са 38. седнице ШО

Записник са 37. седнице ШО

Записник са 36. седнице ШО

Записник са 35. седнице ШО

Записник са 34. седнице ШО

Записник са 33. седнице ШО

Записник са 32. седнице ШО

Допуна Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања

Допуна Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања

Допуна Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања

ЗАКОН о основном образовању и васпитању 1

ЗАКОН о основама система образовања и васпитања 2

Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

IИзвод из Закона о основама система образовања и васпитања

Правила понашања у школи и односи ученика

Заједно и безбедно кроз детињство

Допуна Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 1

Допуна Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 2

ЧАС ОД.СТАРЕШИНЕ 13.11.

Отворена врата 13.11.

Старији разреди – дежурни 13.11.

СЛОБОДНЕ НАСТАВНЕ АКТИВНОСТИ 13.11.

Планови органа установе

Ученички парламент

Школски тимови и активи

Савет родитеља за школску 2023_2024.

Рaспоред писаних провера 1. полугође 13.11

Припремно предшколски програм 2023/24.

Годишњи извештај самовредновања 2022/23.

Подела предмета на наставнике 13.11.2023

Распоред часова по предавачима од 13.11.2023.

Распоред часова по одељењима од 13.11.2023.

Финансијски план за шк. 2023-2024.

Информатор о раду школе

План јавних набавки за 2023.

Годишњи план рада школе за шк. 2023-2024.doc

Годишњи план рада школе за шк. 2023-2024.pdf

Школски програм- општи део

Годишњи план рада школе за шк. 2023-2024.doc

АНЕКС Школски програм дигитални свет 4

Анекс ГП за шк. 2023-24.

Прилог 1- подела предмета на наставнике са изборном наставом

Прилог 2 – распоред часова разредне и предметне наставе

Прилог 3- Четрдесеточасовна радна недеља- разредна настава

Прилог 4- Четрдесеточасовна радна недеља- предметна настава

Прилог 5-Четрдесеточасовна радна недеља- продужени боравак

Прилог 6-Четрдесеточасовна радна недеља- Стручни сарадници

Прилог 7- План рада одељењског старешине и одељењске заједнице

Прилог 8-Акциони план за заштиту ученика од дискриминације

Прилог 9- Обогаћени једносменски рад

Прилог 10-Пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка ученицима из осетљивих група у преласку у средњу школу“

Извештај о реализацији ГП за шк. 2022-2023.

Извод из записника НВ од 13. 9. 2023.

Извод из записника НВ од 30. 8. 2023.

Летопис школе 2022/23.

Правилник о СУ за 2023/24.

Писана провера прво полугодиште – старији разреди

Писмене провере прво полугодиште- млађи разреди

Тимови већа 2023-2024.

Слободне наставне активности

Допунска и додатна први циклус за шк. 2023-24.

Допунска и додатна други циклус за шк.2023-24.

План посете 4 и 8 разред за шк. 2023.-24

Дан отворених врата

Час одељенског старешине

Распоред часова млађих разреда

Млађи разреди-дежурни

Старији разреди- дежурни

Рaспоред звоњења – подручна одељења

Распоред звоњења- централна школа

Распоред часова по одељењима

Распоред часова по предавачима

Распоред одељења

Извештај о раду директора 2022-23

Правилник о календару образовања рада за школску 2023/2024.