Правилници, закони, анекси…

Правилник о накнади трошкова

Правилник службена путовања

Правилник ФУК

Правилник о систематизацији

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбености ученика за време боравка у школи и свих активности које ораганизује школа

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи образовања и васпитања

Пословник о раду Педагошког колегијума

СТАТУТ

Пословник о раду Наставничког већа

Правилник понашања у устнови образовања и васпитања

Пословник о раду школског одбора ОШ

Пословник о раду савета родитеља у установи образовањеа и васпитања

ПРАВИЛНИК о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању

Правилник о васпитно-дисциплинској

Допуна Правилника о програму наставе и учења за осми разред основног образовања и васпитања

Допуна Правилника о програму наставе и учења за седми разред основног образовања и васпитања

Допуна Правилника о плану наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања и програму наставе и учења за пети и шести разред основног образовања и васпитања

ЗАКОН о основном образовању и васпитању 1

ЗАКОН о основама система образовања и васпитања 2

Извод из Закона о основама система образовања и васпитања 

Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања

Закон о изменама и допунама Закона о уџбеницима

Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању

Правила понашања у школи и односи ученика

Допуна Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 1

Допуна  Правилника о степену и врсти образовања наставника и стручних сарадника у основној школи 2

Правилник о СУ за 2023/24.

Правилник о испитима у ОШ

Правилник о похваљивању и награђивању ученика у ОШ

—————-

Правилник о употреби мобилних телефона

Правилник о заштити података о личности

Нови правилници: Измене завршног испита у основном образовању и васпитању

Нови Правилник о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВОЂЕЊУ ПЛАНА УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ за период од 23. 06. 2022. до 22. 12. 2022. године

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ

Правилник о васпитно-дисциплинској

Акт о потенцијалним и актуелним ризицима у организацији радa OШ “Вук Караџић” у Сурдулици

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА ЗА ВРЕМЕ БОРАВКА У ШКОЛИ И СВИХ АКТИВНОСТИ КОЈЕ ОРГАНИЗУЈЕ ОШ “ВУК КАРАЏИЋ” У СУРДУЛИЦИ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Понашање у школи и односи ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у установи образовања и васпитања

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ ЗА ПЕРИОД 2022/2023 – 2025/2026. ГОДИНА

Програми слободних наставних активности за 5, 6, 7. и 8. разред основног образовања и васпитања

Правила понашања у ОШ „Вук караџић“ у Сурдулици

Посебни протокол за заштиту деце и ченика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним институцијама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање_ 46_2019-69, 104_2020-46

Правилник о поступању установе у случају сумње или утврђеног дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или достојанства личности

Школски програм

Правилници о измени Правилника о оцењивању ученика у основном и средњем образовању и васпитању

Правилник о организацији рада школе за време ванредног стања

Анекс правила понашања

Правилник о начину обављања организованог превоза деце 52-19, 61-19

Правилник екскурзије

Правилник о путовању

Правилник о путовању

Правилник о васпитно-дисциплинској и материјалној одговорности ученика

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедност ученика

Правилник о накнадама путних трошкова

П Р А В И Л Н И К О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА У ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“ У СУРДУЛИЦИ

Правилник о организацији и систематизацији

Правилник о раду савета родитеља

Правилник о раду школског одбора

Правилник о унутрашњој организацији рада школе

ПРАВИЛНИК БЕЗБЕДНОСТ УЧЕНИКА

Статут 25. 2. 2022.

Статут

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ ШКОЛСКИХ ПРОСТОРИЈА