Пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка ученицима из осетљивих група у преласку у средњу школу“

Пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка ученицима из осетљивих група у преласку у средњу школу“

Марта месеца 2023.године наша школа је укључена у пројекат „Заједно ка средњој школи – подршка ученицима из осетљивих група у преласку у средњу школу“ заједничкој рерализацији Дечје фондације Песталоци и Центра за образовне политике уз подршку Министарства просвете Републике Србије. Пројекат се реализује на основу нашег Акционог плана. У оквиру пројекта формиран је Тим за реализацију планираних активности. За

За реализацију Пројекта задужена је Маја Стошић, библиотекар школе.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ ОШ „ ВУК КАРАЏИЋ“ СУРДУЛИЦА

Акциони план за превенцију осипања ученика доноси школа и он помаже школи да примени Закон о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС, бр 88/2017, 27/2018 – др.закон, 10/2019, 27/2018 – др.закон, 6/2020 и 129/2021). Према поменутом закону при остваривању принципа система образовања и васпитања посебна пажња се посвећује „смањењу стопе осипања из система образовања и васпитања, посебно особа из социјално угрожених категорија становништва и неразвијених подручја, особа са сметњама у развоју и инвалидитетом и других особа са специфичним тешкоћама у учењу и подршци њиховом поновном укључењу у систем, у складу са принципима инклузивног образовања” . По Закону о основном образовању и васпитању (,,Сл.гласник 55/2013, 101/2017, 10/2019,27/2019, 27/2018 – др.закон и 129/2021) школа као институција има аутономију да доноси развојни план ( члан 26 ЗООВ). Такође, школе имају и обавезу да у развојни план уврсте мере превенције осипања (члан 26 став 2 тачка 4 ЗООВ) .

Овај акциони план дате је у Прилогу Годишњег плана рада школе, а  треба да постане део развојног плана школе.

Опис реализације Пројекта и време реализације дати су у Прилогу 10 Годишњег плана рада школе.