Школски развојни план

     У складу са интересовањима ученика и њихивим афинитетима, потреби за социјализацијом, као и нарастајућег насиља у окружењу и потребе за усмеравањем деце ка правим вредностима и ширењу културе мира и толеранције, школа је усмерена ка развијању осећања сигурности и безбедности, међусобног уважавања и толеранције како код ученика , тако и код наставника и родитеља.

У реализацији васпитно-образовног процеса школа остварује сарадњу са многим стручним и другим институцијама , као што су основне и средње школе, Сурдулички културни центри, Градска библиотека, Центар за социјални рад итд.

………………………………………………………………………

ШРП 2020/2025.

…………………………………………………………………….

Чланови тима ШРП-а за шк. 2017/18.

……………………………………………………………………..

Собзиром на успешност у постизању квалитета реализованог пројекта , пројекат је наставио са радом. Предложен је план новог пројекта по новим стандардима прописаних од стране Министарства просвете и спорта. Пројекат је планиран на три године са визијом : “ Желимо школу коју ученици, наставници и родитељи доживљавају као своју и која омогућава исказивање и задовољавање њихових потреба, превазилажење самих себе, флексибилну школу која одговара изазовима 21. века из које ће изаћи стабилни ученици са формираним будућим циљевима. Желимо школу која ће ићи у сусрет друштвеним променама, у којој ће унутрашња реформа стално трајати.“  Ова визија ће бити реализована кроз следеће развојне циљеве:

  • Брига о ученичима
  • Подршка учењу
  • Лични и социјални развој ученик

ПЛАН ШРП-а ДО 2016.

ЧЛАНОВИ ТИМА 2013-2016

………………………………………………………………………

План до 2013.

     Визија школе јесте да креативна и квалитетна настава, у стварност буде извор из кога ће потећи задовољни, креативни и успешни људи.

Ову визију, тим ће реализовати на основу приоритета правца развоја који су одређени на основу спроведених анализа. Ти приоритети школе су:

– Настава и учење
– Подизање квалитета наставе на виши ниво
– Ширење културе мира у школи и ван ње
– Квалитетнија сарадња са родитељима
– Повећање безбедности ученика у школи

На основу ових приоритета, као полазне тачке, направљен је план рада за период од 2008. до 2013. Постављени су циљеви, задаци, планиране активности, динамика, носиоци активности и евалуација.

ПЛАН ШРП-а ДО 2013.

      У сарадњу са ученицима 8. разреда снимљен је филм о насиљу под називом „РЕЦИ СТОП НАСИЉУ-СТИШАЈ БУРУ“. Циљ снимања и приказивања филма јесте ширење толеранције међу ученике као и повећање самоконтроле ученика.

STOP NASILJU

    

Задатак “ Прилагођавање наставе развојним могућностима ученика“ у сарадњи са „Школом без насиља“ реализован је кроз спортску манифестацију такмичења у стоном тенису при чему је такмичење одржано на општинском нивоу дана 30.03. 2013. год у Сурдулици.  Такмичење је протекло у најбољем реду а циљеви такмичења су били: јачање самоконтроле ученика, повећање прага толернције према вршњацима као и  развијање међусобне комуникације . Такмичење је протекло у најбољем реду а циљеви су видно примећени по завршетку такмичења. Филм о овој манифестацији можете погледати на следећем линку :

Slide1

    

19.04.2013. год. у атријуму наше школе одржана је едукативна трибина. Том приликом ученици су имали прилике да чују предавања:

  • Марина Ивковића, припадника МУП-а, који је говорио претежно о физичком насиљу, о последицама, наводећи примере из праксе.
  • Марије Николов, психолога школе, која је говорила о насиљу које се може јавити путем друштвене мреже, ако и о последицама, такође наводећи примере из праксе.
  • Александре Тасић, наставнице биологије, која је указала као стрес утиче на здравље човека а опет који се јавља као последица насиља.

Целу тибину прпратили су ученици 4. раз. едукативним скечевима у циљу борбе против насиља.

Трибина је протекла у најбољем реду и видно је изазвала заинтересованост ученика за овај вид предавања.  Трибина је имала за циљ да представи ученицима сто већи број насиља, да  представи ученицима ,на који начин могу да спрече насиље а опет с друге стране које су и последице било које врсте насиља укључујући и здравље проблеме који могу бити изазване насиљем.

ТРИБИНА

 

До 2013. год. шројекат је успешно релизован.

 ИЗВЕШТАЈ 2008-2013.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….