Завршни испит

Информације за Специјализовано ИТ одељење SpecITodeljenja

На овој страни се налазе све потребне информације и ученицима и родитељима  везане за Завршни испит и упис у средње школе. 

Све податке везане за ученике пратите на сајту искључиво користећи личну шифру која се додељује сваком ученику: http://www.upis.mpn.gov.rs/Cir/Pocetna

Завршни испит испитује степен усвојености образовних стандарда за крај основног образовања и обавезан је за све ученике. Рангирање ученика за упис у средње школе врши се на основу општег успеха ученика у VI, VII и VIII разреду и укупног броја поена на завршном испиту.

БОДОВАЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА И ОПШТЕГ УСПЕХА 

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

  • На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.
  • Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4). На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Oд школске 2015/2016. године важи првило да ЧЕТВОРОГОДИШЊУ СРЕДЊУ ШКОЛУ могу уписати само они ученици који у коначном збиру (успех из школе + број бодова на завршном испиту) остваре више од 50 поена.

И ове школске године ученици добијају додатне поене за успехе на републичким такмичењима у осмом разреду и то само из оних предмета из којих полажу завршни испит. Ово не важи за рангирање приликом уписа у специјализована одељења у појединим средњим школама.

Ученици који положе пријемни испит за упис у неко од специјализованих одељења дужни су да полажу и завршни испит!!!

 Сваки ученик у листи жеља наводи 20 средњошколских профила за које би волео да се школује, наводећи жеље редом по приоритетима. У зависности од броја бодова и предности остварених у основној школи и на завршном испиту, ученик се уписује у први наведени профил за који има довољан број бодова.

Пример попуњене листе жеље


ДОДАТНА ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА И РОДИТЕЉИМА

Све информације везане за завршни испит и упис у средње школе можете погледати и на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја на адреси: http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/


Линк платформе завршног испита који  садржи задатке из математике и српског језика намењене ученицима који се спремају за полагање завршног испита:   http://www.zavrsniispit.math.rs


Све недоумице о Малој матури разрешите на следећем линку:  http://www.mala-matura.com


Линк за бољу припрему завршног испита као и бољу информисаност средњих школа: http://osnovneskole.edukacija.rs/maturanti-upis-u-srednje-skole


ДА СЕ НЕ ЗНА!!!

Упутство за ученике

Упутство за родитеље /старатеље

Календар активности уписа ученика у средњу школу

Конкурс за упис у средње школе

Допуна конкурса 1

Допуна конкурса 3

Допуна конкурса 4