Самовредновање

Самовредновање представља континуирани процес сваке школске године који се бави вредновањем рада у школи.

Кроз овај процес могуће је испитати и истражити рад наставника, задовољство ученика, мотивисаност, предлоге, вредности, слабости и остале факторе који осликавају рад школе.

У школи је формиран тим за самовредновање рада школе који ради на проучавању одређених области преко чега је могуће пратити степен квалитета наставе из угла ученика, родитеља и самих наставника.

Самовредновање подразумева испитивање кључних области које су предложене у Приручнику за самовредновање издатом од стране Министарства просвете:

– Настава и учење
– Постигнућа ученика
– Подршка ученицима
– Етос
– Ресурси школе
– Руковођење, организација и обезбеђивање квалитета

Све ове области могуће је испитати посредством упитника и непосредним увидом након чега целокупни тим чланова дефинише ниво постигнућа и структуира акциони план за побољшање идентификованих слабости.

Школске 2010/2011. године у ОШ „Вук Караџић“ успешно су реализоване области Подршка ученицима и Етос. Резултат испитивања ових области, још једном је показао позитивну слику рада у школи и корисне смернице за још бољи квалитет наставе.

2023/24.

Анализа анкета – Прилагођавање ученика у V разреду

——————————————————————–

Чланови тима за самовредновање шк. 2017/18.

Програм рада тима за самовредновање шк. 2017/18.